ثبت نام به اتمام رسیده و این دوره با ظرفیت 3500 نفر تکمیل شد در دوره بعد میبینمتون